Poznávacie zájazdy

Máme pre Vás novú ponuku skvelyćh poznávacích zájazdov. Spoznajte s nami Anglicko, Francúzsko, Taliansko, Vatikán, Švajčiarsko, Holandsko či Luxemburg.

viac informácií
images1

Letné tábory

Aktuálna ponuka školských výletov, zahraničných poznávacích zájazdov,škôl v prírode a lyžiarských výcvikov

viac informácií
images2

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky cestovnej kancelárie ADRIA TRAVEL, zriadenej spoločnosťou ADRIA – AVP s.r.o.

I. Úvodné ustanovenia

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie ADRIA TRAVEL ako aj reklamačný poriadok (ďalej len Všeobecné podmienky) sú platné pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu, ktoré organizuje cestovná kancelária ADRIA TRAVEL ( ďalej CK ADRIA TRAVEL ) a ktoré ponúka v katalógu, na osobitných ponukových listoch alebo prostredníctvom svojich webstránok.

Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzavretej zmluvy o obstaraní zájazdu medzi cestovnou kanceláriou ADRIA TRAVEL a objednávateľom.  a vzťahujú sa na obstaranie zájazdov organizovaných cestovnou kanceláriou. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu sú taktiež „Informácie o spracúvaní osobných údajov“ uverejnené na internetovej stránke ADRIA TRAVEL.

Podpisom zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že tieto informácie a podmienky sú mu známe, uznáva ich a súhlasí s nimi.

II. Vznik zmluvného vzťahu

CK ADRIA TRAVEL vstupuje do zmluvného vzťahu prostredníctvom vlastného predajného miesta, predajného online systému alebo prostredníctvom externých zmluvných obchodných zástupcov, ktorí sú oprávnení v jej mene uzatvárať zmluvu o obstaraní zájazdu.

Zmluvný vzťah medzi CK ADRIA TRAVEL a objednávateľom vzniká dňom uzatvorenia zmluvy o zájazde podpisom oboch zmluvných strán. Na základe uzatvorenej zmluvy o obstaraní zájazdu, sa cestovná kancelária zaväzuje, že objednávateľovi obstará zájazd a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu.

Zmluva musí mať písomnú formu. Zmluva môže mať elektronickú podobu. Zmluva je platne uzavretá aj v prípade, keď prihláška zaslaná zo strany objednávateľa faxom alebo v elektronickej podobe je preukázateľne  potvrdená CK ADRIA TRAVEL a doručená do dispozičnej sféry objednávateľa.

III. Cenové a platobné podmienky

Cena zájazdov organizovaných CK ADRIA TRAVEL je zmluvnou cenou dohodnutou písomnou dohodou medzi CK ADRIA TRAVEL a objednávateľom.  Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve o zájazde. CK ADRIA TRAVEL má právo na zaplatenie ceny zájazdu ako aj všetkých doobjednaných služieb pred ich poskytnutím.

CK ADRIA TRAVEL je pri vzniku zmluvného vzťahu oprávnená vyžadovať od objednávateľa zálohu vo výške 50 % ceny zájazdu a doobjednaných služieb k zájazdu. Doplatok je objednávateľ povinný doplatiť najneskôr 30 dní pred začiatkom zájazdu, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 30 dní pred začiatkom zájazdu, je objednávateľ povinný zaplatiť 100 % celkovej ceny zájazdu a doobjednaných služieb k zájazdu. V prípade uzavretia zmluvy o poistení v mene poisťovne, predmetom ktorej je cestovné poistenie (čl. X), je objednávateľ povinný zaplatiť poistné vo výške 100 % hneď pri uzavretí zmluvy o obstaraní zájazdu.

V prípade nedodržania termínu úhrady ceny zájazdu objednávateľom, je CK ADRIA TRAVEL oprávnená odstúpiť od zmluvy a požadovať od objednávateľa stornopoplatok vo výške určenej v článku VII. týchto všeobecných zmluvných podmienok.

CK ADRIA TRAVEL má právo v prípade odstúpenia od zmluvy odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny doposiaľ objednaných služieb. CK  ADRIA TRAVEL je zároveň bezodkladne doposiaľ uhradenú časť ceny zájazdu zníženú o stornopoplatok pokiaľ nie je ďalej stanovené, prípadne dohodnuté, inak.

Zmluvné strany sa dohodli na možnosti zvýšenia ceny zájazdu jednostranným úkonom najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu v prípade, že dôjde ku:

a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,

b) zvýšeniu poplatkov spojených s dopravou, napríklad letiskových, prístavných alebo tranzitných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu,

c) zmene kurzu eura použitého na stanovenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5 %

d) zavedeniu alebo zmene výšky vízových poplatkov a iných poplatkov zahraničných destinácií o rozdiel medzi cenou novou a cenou použitou pri kalkulácií pôvodnej ceny zájazdu

Písomné oznámenie o zvýšení ceny musí CK ADRIA TRAVEL odoslať objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začiatkom zájazdu. Ak dôjde k takémuto jednostrannému zvýšeniu ceny objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny, resp.  môže od zmluvy odstúpiť a CK ADRIA TRAVEL je oprávnená požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VII. týchto Všeobecných podmienok.

IV. Práva a povinnosti CK ADRIA TRAVEL

CK ADRIA TRAVEL je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne, jasne a pravdivo informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.

CK ADRIA TRAVEL nie je povinná poskytnúť zákazníkovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.

CK ADRIA TRAVEL je povinná mať uzatvorenú zmluvu o povinnom poistení zájazdov na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK ADRIA TRAVEL z dôvodu svojho úpadku:

a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,

b) nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,

c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol

poskytnutý sčasti

CK ADRIA TRAVEL je povinná najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi ďalšie podrobnejšie informácie k zájazdu Tieto písomné informácie o zájazde posiela CK ADRIA TRAVEL e-mailom alebo poštou na jednu adresu uvedenú objednávateľom.

CK ADRIA TRAVEL má právo na odstúpenie od zmluvy o zájazde s objednávateľom a tým mu odoprieť poskytnutie objednaných služieb v čiastočnom alebo celom rozsahu, pred ako aj počas trvania zájazdu, pokiaľ objednávateľ svojim správaním a konaním znemožňuje realizáciu zájazdu podľa vopred dohodnutých podmienok alebo ohrozuje bezpečnosť ostatných účastníkov zájazdu.  CK ADRIA TRAVEL má v takýchto prípadoch nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľom. Objednávateľ v takýchto prípadoch nemá nárok na náhradu neposkytnutých resp. nečerpaných služieb.

CK ADRIA TRAVEL má právo jednostranne zvýšiť cenu zájazdu v prípadoch uvedených v článku III.

CK ADRIA TRAVEL má právo odstúpiť od zmluvy v lehote jedného pracovného dňa, v prípade prijatia elektronickej objednávky prostredníctvom online systému, ak z technických príčin, ktoré nie je možné dopredu predvídať, prijala objednávku, ktorú by za iných okolností odmietla prijať (napríklad v prípade  viacerých elektronických objednávok v krátkom časovom úseku, pri predaji posledných voľných miest zájazdu).

CK ADRIA TRAVEL si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť nástupné miesta k zájazdom, pokiaľ počet účastníkov platiacich za nástupné miesto je menší ako predom stanovený počet účastníkov. Nástupné miesta k zájazdom sú doplnkovou službou, ktorej zrušenie neoprávňuje objednávateľa k zrušeniu zájazdu bez storno poplatku.

V. Práva a povinnosti objednávateľa

Objednávateľ má právo:
a) na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb

b) na ochranu osobných údajov, ktoré v súvislosti so zájazdom poskytol CK ADRIA TRAVEL, za podmienok stanovených zákonom a týmito všeobecnými podmienkami,
c) požadovať od CK ADRIA TRAVEL informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb

d) odstúpiť od zmluvy o zájazde kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb podľa článku VII. týchto Všeobecných podmienok za podmienky uhradenia vypočítanej zmluvnej pokuty

e) na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom VIII. týchto Všeobecných podmienok
f) dostať najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu ďalšie podrobnejšie informácie k zájazdu. Tieto podrobné informácie – pokyny k zájazdu – posiela CK ADRIA TRAVEL e-mailom alebo poštou  na jednu adresu, uvedenú objednávateľom. Pokiaľ objednávateľ sám neoznámi CK ADRIA TRAVEL, že nedostal pokyny na zájazd, CK ADRIA TRAVEL má zato, že objednávateľ pokyny dostal včas a úplné

Objednávateľ má povinnosť:

a) poskytnúť CK ADRIA TRAVEL potrebnú súčinnosť, ktorá je potrebná pre riadne zabezpečenie a poskytnutie služieb, predovšetkým pravdivo a úplne vyplniť požadované údaje v zmluve o zájazde a predložiť ďalšie potrebné doklady podľa požiadavky CK ADRIA TRAVEL

b) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto všeobecných zmluvných podmienok

c) nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov, ktorí si musia sami overiť a zabezpečiť tranzitné resp. vstupné víza na cestu a pobyt
d) bez zbytočného odkladu oznamovať CK ADRIA TRAVEL svoje stanovisko k prípadným návrhom zmien v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb

e) prevziať od CK ADRIA TRAVEL doklady potrebné k čerpaniu služieb a riadne ich skontrolovať pred začatím zájazdu

f) dostaviť sa v stanovenom termíne na určené miesto. V prípade omeškania sa z vlastnej viny na čerpanie dohodnutých služieb, dopraviť sa na vlastné náklady a zodpovednosť na miesto zodpovedajúce časovému harmonogramu dohodnutých služieb bez nároku na vrátenie sumy zodpovedajúcej nečerpaným službám z dôvodov na strane objednávateľa
g) mať u seba platný cestovný doklad, prípadne vízum (pokiaľ je vyžadované), dodržiavať colné a pasové predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša účastník zájazdu,

h) splniť očkovacie, príp. ďalšie zdravotné formality pri cestách do krajín, pre ktoré sú stanovené medzinárodnými zdravotníckymi predpismi,

i) riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu  CK ADRIA TRAVEL a dodržiavať stanovený program, platné predpisy navštívenej krajiny, miesta i ubytovacieho objektu, a to najmä ubytovací poriadok a prepravný poriadok

j) počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných zákazníkov, dodávateľov služieb alebo CK ADRIA TRAVEL

k) uhradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil v ubytovacom zariadení alebo v dopravnom prostriedku počas trvania zájazdu

l) bezodkladne nahlásiť zmenu v zmluve uvedených osobných údajov, najmä kontaktnej adresy, telefonického alebo iného kontaktu a pod. pre účely naplnenia zmluvných záväzkov

K povinnostiam objednávateľov – právnických osôb, ktoré sú účastníkom zmluvného vzťahu ďalej patrí:
- oboznámiť svojich účastníkov zájazdu s týmito všeobecnými podmienkami ako aj s ďalšími informáciami, ktoré dostane od CK ADRIA TRAVEL

- odovzdať cestovnej kancelárii menný zoznam účastníkov zájazdu so všetkými požadovanými údajmi

VI. Zmeny dohodnutých podmienok

1. Pred začiatkom čerpania služieb:

a) Pokiaľ nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú CK ADRIA TRAVEL poskytnúť zájazd alebo služby podľa uzatvorenej zmluvy, je CK ADRIA TRAVEL povinná zabezpečiť ich zmenu alebo ich zrušiť, pričom je povinná tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu objednávateľovi písomne oznámiť. Pokiaľ navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa táto cena v návrhu uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi a to bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK ADRIA TRAVEL, a to v lehote ktorú CK ADRIA TRAVEL určila v návrhu zmeny.

b) CK ADRIA TRAVEL vyhradzuje právo zrušiť zájazd alebo služby v prípade, že nebude prihlásený minimálny počet účastníkov zájazdu. Minimálny počet účastníkov pre všetky autobusové zájazdy je stanovený na 30 účastníkov a pre letecké zájazdy na 15 účastníkov ak nie je dohodnuté inak. O tejto skutočnosti je povinná CK ADRIA TRAVEL zaslať objednávateľovi písomné oznámenie najneskôr do 7 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb.

 

c) CK ADRIA TRAVEL si vyhradzuje právo zrušiť zájazd alebo služby v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné ani pri vynaložení všetkého úsilia zabrániť, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností, ako sú prírodné katastrofy, vojnové konflikty či politické nepokoje.

2. Počas čerpania služieb:

a) CK ADRIA TRAVEL si vyhradzuje právo operatívnej zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré CK ADRIA TRAVEL nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je CK ADRIA TRAVEL povinná:

• zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni (napr. náhradné ubytovanie v hoteli rovnakej, resp. vyššej kategórie) sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené, alebo

• vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo

• poskytnúť objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie, alebo

• poskytnúť objednávateľovi bezodkladne pomoc.

b) CK ADRIA TRAVEL nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých služieb alebo programu, zapríčinených udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (napr. Z dôvodu meškania dopravného prostriedku, spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany obstarávateľa).

Z dôvodu individuálneho želania objednávateľa je CK ADRIA TRAVEL schopná, ak je to možné, uskutočniť zmenu mena účastníka zájazdu, zmenu služieb zájazdu alebo zmenu termínu zájazdu za dohodnutý administratívny poplatok vo výške 10 €/os. Administratívny poplatok nezahŕňa náklady súvisiace so zmenou objednávky objednávateľa a objednávateľ sa požiadaním o vykonanie zmeny zaväzuje okrem dohodnutého administratívneho poplatky zaplatiť aj všetky súvisiace poplatky, ktoré vzniknú v dôsledku zmeny objednávky (administratívne poplatky iných poskytovateľov služieb, napr. poplatky za vykonanie zmien v rezervácii dopravcov, hotelov, konzulárnych a vízových oddelení, a pod.).

VII. Podmienky odstúpenia od zmluvy objednávateľom a stornopoplatky

1) Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb:

a) bez udania dôvodu

b) z dôvodov porušenia povinností CK ADRIA TRAVEL vyplývajúcich zo Zmluvy.

2) Oznámenie o odstúpení od Zmluvy je objednávateľ povinný doručiť ADRIA TRAVEL v písomnej forme, pričom deň kedy bolo toto písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy CK ADRIA TRAVEL doručené, je rozhodujúci pre určenie výšky stornopoplatku

3) Pokiaľ nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od Zmluvy porušenie povinností CK, ktoré sú určené Zmluvou, je objednávateľ povinný zaplatiť CK ADRIA TRAVEL storno poplatok. Ak CK ADRIA TRAVEL odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK zmluvnú pokutu. Výška storno poplatku a zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb nasledovne:

• 45 a viac dní pred začatím zájazdu 20,- EUR za každú osobu

•45-31 dní pred odchodom zájazdu: 30% z ceny objednaných služieb a poistné

• 30-21 dní pred odchodom zájazdu: 50% z ceny objednaných služieb a poistné

• 20-15 dní pred odchodom zájazdu: 75% z ceny objednaných služieb a poistné

• 14-6 dní pred odchodom zájazdu: 90% z ceny objednaných služieb a poistné

• 5 dní a menej pred odchodom zájazdu: 100% z ceny objednaných služieb a poistné

V prípade stornovania zájazdu, ktorého súčasťou je letenka na pravidelnej linke, sa zmluvná pokuta za stornovanie letenky vypočíta podľa podmienok príslušnej leteckej spoločnosti.

4) V prípade že objednávateľ nenastúpi na zájazd, alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu za nečerpané služby.

5) CK ADRIA TRAVEL má právo započítať storno poplatok, resp. zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny doposiaľ objednaných služieb. CK ADRIA TRAVEL je zároveň povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi rozdiel z ceny zájazdu podľa zrušenej Zmluvy. Objednávateľ vyjadruje svoj súhlas s možnosťou započítania.

6) CK ADRIA TRAVEL si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka zájazdu bez nároku na náhradu, pokiaľ závažne poruší právne predpisy Slovenskej republiky alebo navštíveného štátu, prípadne závažne narúša program či priebeh zájazdu.

7) Pokiaľ jeden z viacerých objednávateľov pri jednej zmluve o obstaraní zájazdu zruší svoju účasť na zájazde (napr. storno jednej osoby v 2-lôžkovej izbe) a zmluvné strany sa nedohodnú inak, je objednávateľ povinný uhradiť v rámci storno poplatkov aj príplatok za jednolôžkovú izbu, podobne to platí pri obsadzovaní ubytovania, ktoré je kalkulované na vyšší počet osôb alebo pevne stanovený počet osôb.

8) Pokiaľ je klient nútený zrušiť, resp. stornovať účasť na zájazde z mimoriadnych a dokladovateľných dôvodov, uplatní si náhradu zaplateného stornopoplatku v poisťovni, pokiaľ na takéto poistenie v súvislosti s uzavretím zmluvy o obstaraní zájazdu uzavrel platnú poistnú zmluvu (čl. X).

9) V prípade žiadosti objednávateľa o zmenu termínu alebo ubytovania pôvodnej objednávky na novú, ak takúto zmenu je CK ADRIA TRAVEL schopná zabezpečiť, postupuje sa ako pri storne pôvodnej objednávky a zavedení novej, pričom platia storno podmienky podľa tohto článku, ak nie je dohodnuté inak

VIII. Reklamačné konanie, zodpovednosť za škodu

  1. V prípade, že CK ADRIA TRAVEL neposkytne všetky služby predmetného zájazdu v plnom rozsahu a kvalite tak, ako bolo dohodnuté v zmluve o obstaraní zájazdu, má objednávateľ právo na reklamáciu. Objednávateľ je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby  bezodkladne, a to u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK, aby mohla byť vykonaná okamžitá náprava. Zástupca CK je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď v rámci svojej kompetencie.
  2. V prípade že sa dodávateľovi služby alebo zástupcovi CK nepodarí na mieste zjednať nápravu, spíše so zákazníkom reklamačný protokol. Tento protokol je podmienkou pre uznanie reklamácie. Protokol musí byť spísaný v troch vyhotoveniach ( 1 pre zástupcu CK, 2 pre klienta) a podpísaný zástupcom CK a objednávateľom.
  3. Nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť v CK ADRIA TRAVEL bezodkladne písomnou formou spolu s jednou kópiou reklamačného protokolu, ktoré je povinný preukázateľne doručiť CK v lehote do 3 mesiacov, inak mu právo zanikne.
  4. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CK ADRIA TRAVEL povinná odpovedať písomnou formou, najneskôr v lehote 30 dní od obdržania reklamácie.
  5. CK ADRIA TRAVEL nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si objednávateľ objedná na mieste u sprievodcov, v hoteli alebo Inej organizácii.
  6. K zmene letového času môže dôjsť aj niekoľko hodín pred plánovaným odletom. CK ADRIA TRAVEL neručí za meškanie lietadla resp. skorší odlet alebo prílet a za škody tým spôsobené. V prípade omeškania resp. skoršieho odletu alebo príletu lietadla nevzniká objednávateľovi právo na kompenzáciu od CK ADRIA TRAVEL za dobu čakania na letisku alebo nevyčerpané služby súvisiace s pobytom, ani na odstúpenie od zmluvy o zájazde. V takomto prípade bude klientom bezodkladne poskytnutá pomoc, podľa ustanovenia ES č. 26102004 bude klientom poskytnutá  náhrada a pomoc cestujúcim.
  7. S prihliadnutím na nepredvídané okolnosti ako napr. počasie, čakanie na hraničných priechodoch, problémy v cestnej premávke, môže dôjsť k predĺženiu plánovanej doby prepravy. V prípade omeškania autobusu nevzniká objednávateľovi právo na kompenzáciu za omeškaný čas alebo nevyčerpané služby súvisiace s pobytom. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa, budú účtované storno poplatky podľa platných Všeobecných zmluvných podmienok.
  8. Prvý a posledný deň zájazdu sú určené predovšetkým na dopravu, transfer a prihlásenie, resp. odhlásenie sa v ubytovacom zariadení. V zmysle medzinárodných zvyklostí sú klienti v deň príchodu ubytovaní najskôr o 14 hodine a v deň odchodu musia opustiť izby do 10 hodiny. Včasný príchod či neskorý odchod nie sú dôvodom k dlhšiemu používaniu izby. Tieto skutočnosti preto nie je možné posudzovať ani reklamovať ako zmenu alebo skrátenie zájazdu.
  9. CK ADRIA TRAVEL si vyhradzuje právo na možnosť zrušenia nástupného miesta v prípade nízkeho počtu klientov z daného nástupného miesta. Klientovi bude ponúknuté náhradné miesto nástupu. Táto zmena musí byť klientovi včas oznámená.
  10. Každý objednávateľ je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov Slovenskej republiky ako aj predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny do ktorej cestuje, resp. ňou tranzituje.

IX. Komplexné cestovné poistenie objednávateľa

CK ADRIATRAVEL ponúka a odporúča objednávateľovi uzatvoriť komplexné cestovné poistenie. V rámci rozsahu komplexného cestovného poistenia sú rôzne riziká spojené s účasťou na zájazde (zdravotné, úrazové, strata batožiny, zodpovednosť za škodu, storno zájazdu a pod.).

Poistný vzťah vzniká na základe poistnej zmluvy priamo medzi účastníkom zájazdu a poisťovacou spoločnosťou. V prípade vzniku poistnej udalosti je poisťovňa v priamom právnom vzťahu k objednávateľovi.

CK ADRIA TRAVEL neprináleží posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu. CK ADRIA TRAVEL poskytuje len nevyhnutnú súčinnosť.

X. Osobné údaje

Osobné údaje objednávateľa ako je meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo pasu, číslo občianskeho preukazu, e-mail,  sa získavajú v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú nevyhnutné za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Objednávateľ udeľuje súhlas CK ADRIA TRAVEL ako aj ňou určeným osobám so spracovaním osobných údajov uvedených v zmluve o obstaraní zájazdu. Objednávateľ zároveň prehlasuje, že je splnomocnený podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve o zájazde.

Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzavretia zmluvy o zájazde.

Odvolanie súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode objednávateľa s CK ADRIA TRAVEL.

XI. Všeobecné a záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné zmluvné podmienky CK ADRIA TRAVEL nadobúdajú platnosť dňa 1.1.2014.

Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu, že sú mu Všeobecné zmluvné podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.

Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu, cenníku a ponukových listoch CK ADRIA TRAVEL o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym k 1.1.2014 a CK ADRIA TRAVEL si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom.Máte záujem o informácie a novinky z našej ponuky?